Saturday, August 30, 2014

MAKNA SYAHADATAIN [1]

1. Ahammiyatu Syahadatain (Pentingnya Dua Kalimat Syahadat)

Syahadat merupakan gerbang pertama seseorang untuk masuk agama Islam. Dua kalimat syahadat adalah intisari dari ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim kita harus meyakini bahwa syahadat merupakan konsep dasar reformasi total dalam kehidupan umat.

URGENSI SYAHADATAIN
· Maka bagaimanakah (halnya orang kafi nanti), apabila Kami Mendatangkan seorang Saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami Mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai Saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).
QS. An-Nisā : 41
· Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
QS. Al-Baqarah : 143

a) Pintu masuk ke dalam Islam
· Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil bertanya dengan firmanNya): “Bukankah aku Tuhan kamu?” Mereka semua menjawab: “Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi”. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari Kiamat kelak: “Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini”.
QS. Al-A'rāf : 172
· Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.
QS. Muhammad : 19

b) Intisari ajaran Islam
· Dan Kami tidak mengutus seorang rasul, sebelum kamu (Muhammad), melainkan Kami wahyukan (pula) kepadanya: 'Bahwasanya tidak ada Ilah (yang hak), melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku'.
QS. Al-Anbiyā : 25
· Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
QS. Al-Jātsiyah : 18

c) Konsep dasar reformasi total
· Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan ditengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.
QS. Al-An'ām : 122
· Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak Mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Menghendaki Keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
QS. Ar-Ra'd : 11

d) Hakikat da'wah para Rasul
· Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
QS. Al-Anbiyā : 15
· Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah Mengasihi dan Mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Āli 'Imrān : 31
· Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".
QS. Al-An'am : 19
· Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut ,” Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul- rasul).
QS. An-Nahl : 36

e) Keutamaan yang besar
Dalam hadits disebutkan, "Man qala Lailaha illallah, dakhalal jannah"
yang artinya, "barangsiapa yang mengucapkan “Tiada tuhan selain Allah” akan memperoleh syurga".